Warning: include(D:\wwwroot\x5cefaweb\x5cwww2/components/com_jevents/views/press.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\wwwroot\efaweb\www2\index.php on line 3 Warning: include(): Failed opening 'D:\wwwroot\x5cefaweb\x5cwww2/components/com_jevents/views/press.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\wwwroot\efaweb\www2\index.php on line 3  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง FPRI Training
www.fpritraining.com         www.fpritraining.com         www.fpritraining.com         www.fpritraining.com         www.fpritraining.com
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  • EFM5_Pano
  • EFM5_Award
  • slidehome1
  • slidehome2
  • slidehome3

ภาพงานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหาร

News image

21 พฤศจิกายน 2558

ภาพงานพิธีปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหารณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกาายน พ.ศ. 2558       อ่านต่อ...

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.อ

News image

14 มีนาคม 2558

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.อุดรธานี และ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2558   อ่านต่อ...

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สนง.ศุลกากรท่าเรือแ

News image

22 กุมภาพันธ์ 2558

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปศึกษาดูงาน National Single Window ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือเเหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558   อ่านต่อ...

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.นคร

News image

8 กุมภาพันธ์ 2558

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.นครนายก   อ่านต่อ...